ALTA NEWS

A commitment to sincere corporation.

Small Logo ALTA

ALTA COMPANY

NEWS

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2024: ALTA RESEARCH, INVEST, FINALIZE PLAN AND NEW PRODUCTS.

26/04/2024
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận 100% từ các cổ đông, sự nhất quyết hoàn toàn các báo cáo của HĐQT, BGĐĐH, Ban Kiểm Soát và thông qua Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự. ...

Alta leads the production of biodegradable plastic bag

09/06/2021
Alta develops plastic packaging of organic origin, capable of biodegradation in a short time while ensuring sustainability while delivering high performance. ...