ALTA NEWS

Small Logo ALTA

ALTA COMPANY

NEWS

Alta leads the production of biodegradable plastic bag

09/06/2021
Alta develops plastic packaging of organic origin, capable of biodegradation in a short time while ensuring sustainability while delivering high performance. ...

Cuộc chiến chống rác thải nhựa

05/06/2021
Việc vận động sử dụng các sản phẩm bao bì nhựa tự phân hủy đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của nhiều người dù vẫn còn khó khăn ...