ALTA nghi quyet hoi dong quan tri t5 2020

On May 12, 2020, the Board of Directors of Alta company held a meeting and approved the Resolution with the following issues:

  • Công ty Alta sẽ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020.
  • Công ty Alta sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020 vào ngày 26/6/2020 tại địa điểm Hội trường Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc.