ALTA nghi quyet hoi dong quan tri t5 2020

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Tân Bình (Alta) đã tổ chức họp và thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

  • Công ty Alta sẽ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020.
  • Công ty Alta sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020 vào ngày 26/6/2020 tại địa điểm Hội trường Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc.