CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyển đổi kỹ thuật số – Giải pháp phát triển doanh nghiệp toàn diện

Mobile Game & Mobile Apps

Công nghệ lập trình Game và ứng dụng trên các nền tảng di động

Giải pháp hiển thị

Bán & Cho thuê màn hình LED
Mapping
Hologram
VR/AR

Công nghệ lập trình tương tác

Công nghệ tương tác nhận diện chuyển động
Tương tác chạm
Tương tác nhận diện màu sắc, vật thể xác định

Giải pháp CNTT