ALTA Thong bao chia co tuc 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2019

11/09/2020
Ngày 28/8/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 10/2020/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2019. ...Read More
ALTA Thong bao

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt

28/08/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình ...Read More
giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy ii 2020

Giải trình Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2020

31/07/2020
Ngày 28/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 09/2020/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2020 ...Read More
ALTA Bao cao tai chinh 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2020

31/07/2020
Ngày 28/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020 ...Read More
giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy ii ALTA 2020

Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/ 2020

31/07/2020
Ngày 28 tháng 07 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 20/20/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý II/2020 ...Read More