CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyển đổi kỹ thuật số – Giải pháp phát triển doanh nghiệp toàn diện

ALTA PRODUCT

Mobile Game & Mobile Apps

Công nghệ lập trình Game và ứng dụng trên các nền tảng di động

ALTA PRODUCT

Giải pháp hiển thị

Bán & Cho thuê màn hình LED
Mapping
Hologram
VR/AR

ALTA PRODUCT

Công nghệ lập trình tương tác

Công nghệ tương tác nhận diện chuyển động
Tương tác chạm
Tương tác nhận diện màu sắc, vật thể xác định

ALTA PRODUCT

Giải pháp CNTT