ALTA Bao cao tai chinh cong ty me quy iv 2019

ALTA Bao cao tai chinh cong ty me quy iv 2019
Ngày 25/7/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2019 đã kiểm toán, bao gồm:
  • Báo cáo của Ban Điều hành
  • Báo cáo kiểm toán độc lập
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được kiểm toán
  • Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ