ALTA Bao cao tai chinh 2020
Ngày 29/3/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán, bao gồm:
  • Báo cáo của Ban Điều hành
  • Báo cáo kiểm toán độc lập
  • Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán
  • Bảng cân đối kế toán riêng
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng