ALTA bao cao tai chinh rieng quy 2020

ALTA Bao cao tai chinh 2020

Ngày 27/4/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2020, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 31/3/2020
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 1 năm 2020
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020.