ALTA Bao cao tai chinh 2020

ALTA Bao cao tai chinh 2020

Ngày 27/4/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2020, gồm:

  1. Bảng CĐKT hợp nhất thời điểm 31/3/2020
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2020
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 1 năm 2020
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020.