bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2020

Ngày 29/01/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo số 01/2021/VB-ALT về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020