ALTA Bao cao tai chinh cong ty me quy iv 2019

ALTA Bao cao tai chinh cong ty me quy iv 2019

Ngày 20/1/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT hợp nhất thời điểm 31/12/2019
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2019
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 4 năm 2019
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019.