Cuộc chiến chống rác thải nhựa

Việc vận động sử dụng các sản phẩm bao bì nhựa tự phân hủy đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của nhiều người dù vẫn còn khó khăn ... Read More