ALTA nghi quyet hoi dong quan tri 2018

ALTA nghi quyet hoi dong quan tri 2018

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Tân Bình (Alta) đã tổ chức họp và thông qua Nghị quyết 01/07/NQHĐQT/2018 Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.