ALTA Thong bao

Báo cáo: Tình hình quản trị công ty (năm 2023)

Ngày 30/1/2024, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo số 01/2024/BCQT-ALT về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.