giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA nam 2019

Ngày 05/4/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 07/2020/CBTT/ALT công bố thông tin Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2019.

Văn bản số 05/2020/VB-ALT ngày 05/4/2020 về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2019.