BCTC-2021

Ngày 28/7/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2021, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 30/06/2021
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2021
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021.