BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022

2022

1. Ngày 29/08/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022, bao gồm:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  • Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ
  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ