BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023

Thêm tiêu đề phụ

1. Ngày 29/08/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023, bao gồm:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  • Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ
  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
cv giai trinh

2. Ngày 31/08/2020, công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) xin giải trình các lý do chêch lệch về kết quả kinh doanh giữa trước và sau kiểm toán như trên cho báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023.