ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018
Ngày 27/7/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018, bao gồm:
  1. Bảng CĐKT hợp nhất thời điểm 30/6/2018
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2018
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 2 năm 2018
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018.