BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023

Thêm tiêu đề phụ

1. Ngày 29/08/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023, bao gồm:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  • Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét
  • Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ
cv giai trinh mẹ

2. Công ty CP Văn Hóa Tân Bình – ALTA xin giải trình các lý do chêch lệch về kết quả kinh doanh giữa trước và sau kiểm toán như trên cho giữa niên độ kế toán năm 2023.