ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

Ngày 27/7/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2018, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 30/6/2018
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2018
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2018
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018