ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018
Ngày 27/10/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018, bao gồm:
  1. Bảng CĐKT thời điểm 30/9/2018
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2018
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2018
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018