BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HƠP NHẤT QUÝ IV/2021

BCTC-2021

1. Ngày 28/01/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2021, bao gồm:

  • Bảng CĐKT tại ngày 31/12/2021
  • Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV – năm 2021
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Qúy IV – năm 2021
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV – năm 2021

2. Văn bản số 04/2022/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy IV năm 2021.