BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ III/2021

BCTC-2021

1. Ngày 28/10/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Quý III/2021, bao gồm:

  • Bảng CĐKT tại ngày 30/9/2021
  • Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý III – năm 2021
  • DN- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ – PPGT
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý III – năm 2021

2. Văn bản số 19/2021/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy III năm 2021.