BCTC-2021
1. Ngày 25/08/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét, bao gồm:
  • Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
  • Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ
  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét
  • Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ
cbtt 16
2. Ngày 28/08/2020, công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) xin giải trình các lý do chêch lệch về kết quả kinh doanh giữa trước và sau kiểm toán như trên cho báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021.