ALTA BC tinh hinh quan tri 2019

ALTA BC tinh hinh quan tri 2019

Ngày 15/01/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 01-2020/VB-ALT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết  năm 2019 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.