BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2021

BCTC-2021

1. Ngày 20/03/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Văn bản số 06/2022/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021.