BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2022

1. Ngày 30/03/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Văn bản số 10/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Văn bản số 11/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 .