BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I/2022

Untitled-1

1. Ngày 28/04/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy I/2022, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/03/2022
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Văn bản số 12/2022/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy I/2022.