BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QÚY III/2023

1. Ngày 30/10/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III/2023, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/09/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Văn bản số 21/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy III/2023.