BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG NĂM 2021 

BCTC-2021

1. Ngày 20/03/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 31/12/2021
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 05/2022/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2021.