BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG NĂM 2022

1. Ngày 30/03/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 31/12/2022
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 09/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

3. Văn bản số 12/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2023.