BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG QUÝ I/2022

Untitled-1

1. Ngày 28/04/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy I/2022, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 31/03/2022
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 11/2022/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy I/2022.