BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG QUÝ III/2023

1. Ngày 30/10/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy III/2023, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 30/09/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 20/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy III/2023.