BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG QUÝ IV/2022

1. Ngày 30/1/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy IV/2022, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 31/12/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 01/2023/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy IV/2022.