BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG QÚY IV/2023

Báo cáo TC quý 4 riêng

1. Ngày 30/1/2024, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy IV/2023, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 31/12/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

2. Văn bản số 03/2024/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy IV/2023.