bien ban hop nghi quyet hdqt cong ty co phan van hoa tan binh 2019

bien ban hop nghi quyet hdqt cong ty co phan van hoa tan binh 2019

Ngày 05/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Tân Bình đã tiến hành họp và thông qua Nghị quyết 01/03/NQHĐQT/2019.

Biên Bản Họp và Nghị Quyết HĐQT của Công ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình 2019.