ALTA cong bo thong tin chon don vi kiem toan 2019

ALTA cong bo thong tin chon don vi kiem toan 2019

Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản công bố thông tin số 09/2019/CBTT-ALT ngày 12/7/2019 về công bố đơn vị kiểm toán 2019.