giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy ii 2018

giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy ii 2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 14/2018/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018