giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy iii 2018

giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy iii 2018

Ngày 27 tháng 10 năm 2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 20/2018/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý III/2018