43

Ngày 31 tháng 08 năm 2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 43/2023/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2023 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.