giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy i ALTA 2020

giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy i ALTA 2020

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 08/20/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý I/2020 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.