ALTA cong bo thong tin thay doi giay phep kinh doanh 2018

ALTA cong bo thong tin thay doi giay phep kinh doanh 2018

Ngày 22/6/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 10-18/CBTT-ALT về Thay đổi Giấy phép đăng kí kinh doanh 2018.

Công bố thông tin

Giấy phép Đăng ký kinh doanh (thay dổi)