ALTA thong bao moi hop dhcd thuong nien

ALTA thong bao moi hop dhcd thuong nien

Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Tân Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018.