ALTA Ngay_dk_cuoi_cung_to_chuc_DHCD_2019

ALTA Ngay_dk_cuoi_cung_to_chuc_DHCD_2019

Ngày 05/3/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có thông báo số 07/2019/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.