bien ban kiem phieu ALTA

Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các vấn đề tổ chức
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TRỰC TUYẾN

Thông báo Công bố Nghị quyết của hội đồng quản trị

Nghị quyết của hội đồng quản trị

Biên bản kiểm phiếu