ALTA Bao cao tai chinh cong ty me quy iv 2019

ALTA Bao cao tai chinh cong ty me quy iv 2019

Ngày 26/4/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2019, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 31/3/2019
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2019
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 1 năm 2019
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019.