BCTC-2021

Ngày 28/4/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2021, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 31/3/2021
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 1 năm 2021
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.