ALTA bao cao tai chinh hop nhat nam 2019 da kiem toan

ALTA bao cao tai chinh hop nhat nam 2019 da kiem toan

Ngày 26/4/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2019, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT hợp nhất thời điểm 31/3/2019
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2019
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 1 năm 2019
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019.